• VTEM Image Show
Звіт про прозорість 2018

 

ЗВІТ ПРО ПРОЗОРІСТЬ за 2018 рік
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ СЕРВІС ГРУП»Звіт про прозорість підготовлений відповідно до вимог:
- Статті 40 Директиви 2006/43/ЄС  Європарламенту та Ради про обов'язковий аудит річної звітності та консолідованої звітності
- Статті 37 ЗУ 2258 «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»

1.    Загальна інформація про аудиторську фірму
Аудиторська фірма була зареєстрована та розпочала свою діяльність в 2001 році в Донецьку. З 2014 року компанія змінила місце розташування та зареєстрована у м. Києві.
Компанія включена до всіх розділів Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, включаючи 4-й розділ, який включає суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес. Номер реєстрації у Реєстрі: 2738. 
Код ЄДРПОУ 31714676
01135, м. Київ, проспект Перемоги, буд. 2, кв. 35А
044-2218116, 0990324481
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
www.das.dn.ua
Компанія організована у формі товариства з обмеженою відповідальністю. Керівник Марченко Юлія Володимирівна, сртифікат аудитора № 004736 від 22.06.2001р.
Адреса офісу – м. Київ, вул. Івана Франка, буд. 42Б, оф. 203
Номер в реєстрі суб`єктів аудиторської діяльності – 2738.

2.    Структура послуг
Загальний вид діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Аудит Сервіс Груп»: діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту, консультування з питань оподаткування.
Основні галузі, в яких працюють клієнти аудиторської фірми – сільське господарство, виробництво, добувна промисловість, оптова торгівля, також учасники ринку цінних паперів.

3.    Структура власності
Учасником аудиторської фірми є фізична особа:
Марченко Юлія Володимирівна, володіє 100%.
Пов`язані особи ТОВ «АФ «АУДИТ СЕРВІС ГРУП» – Марченко Максим Юрійович, Марченко Владислав Максимович, Бондаренко Надія Сергіївна.

4.    Страхування професійної відповідальності
ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ СЕРВІС ГРУП» укладено договір страхування цивільно-правової відповідальності суб'єкта аудиторської діяльності перед третіми особами (при наданні послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітнсоті) з ПРАТ «УКРАЇНСЬКА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ АСКА» (69005, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 97-а): договір № 3450607 від 13.12.2018 року, строк дії договору з 13 грудня 2018 по 13 грудня 2019 року (обидві дати включно), сума страхового покриття – 10 000 000,00 грн.

5.    Опис структури управління аудиторської фірми

Вищим органом Аудиторської фірми є Загальні збори учасників. Загальні збори учасників визначают основні напрямки діяльності Товариства. Також до компетенції органу входять:
Внесення змін до Статуту Товариства, зміна розміру його Статутного капіталу;
Встановлення виду, розміру, форми й порядку внесення вкладів до Статутного капіталу Товариства, оцінка вартості вкладів у формі майна і немайнових прав;
Встановлення розміру, форми і порядку внесення додаткових вкладів;
Прийняття нових Учасників до Товариства та оцінка вартості вкладів у формі майна та майнових прав до Статутного капіталу;
Створення, реорганізація, та ліквідація дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, затвердження їх статутів і положень, внесення змін до них;
Затвердження порядку розподілу прибутку (або порядку покриття збитків), строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів);
Прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження акту ліквідаційної комісії (ліквідаційного та розподільчого балансів), та передавального акту;
Затвердження правил процедури та інших внутрішніх нормативних документів Товариства, затвердження організаційної структури Товариства та штатного розкладу;
Обрання та відкликання Директора або виконуючого обов’язки Директора, встановлення умов оплати його праці;
Затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів Товариства, затвердження звітів Директора.
 Учасниками Аудиторської фірми є:
Марченко Юлія Володимирівна, володіє 100%
Виконавчим органом АФ є Директор, який призначається Загальними зборами учасників. Директор самостійно вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих які віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Учасників
Директором є Марченко Юлія Володимирівна.

6.    Наша система внутрішнього контролю якості
       В ТОВ «АФ «АУДИТ СЕРВІС ГРУП» розроблена та впроваджена система контролю якості, яка базується на Міжнародному стандарті контролю якості 1 (МСКЯ 1).
      Співробітники компанії несуть особисту відповідальність за розголошення конфіденційної інформації згідно з чинним законодавством України.
      Відповідно до МСА система контролю якості аудиторських послуг базується на основних елементах: відповідальність керівництва за якість на фірми; етичні вимоги; прийняття та продовження відносин з клієнтами і конкретних завдань; людські ресурси; виконання завдання; моніторинг діяльності. Щодо кожного вищевказаного елементу встановлена політика та та процедури контролю якості.
      Відповідальним за розробку, організацію, впровадження й підтримання ефективного функціонування системи контролю якості є аудитор Тісленко Надія Володимирівна.
      Забезпечення високої якості послуг, що надаються ТОВ «Аудиторська фірмі «Аудит Сервіс Груп» (далі – Товариство або Фірма), найважливіша умова діяльності Товариства.
           Керівництвом ТОВ «Аудиторська фірмі «Аудит Сервіс Груп» прийнята політика контролю якості, що установлює єдині вимоги до організації та функціонування внутрішньо фірмової системи контролю якості послуг фірми.
            Ділова стратегія ТОВ «Аудиторська фірмі «Аудит Сервіс Груп» - це є:
-    надання високопрофесійних послуг у сфері аудиту;
-    просування імені фірми на ринку аудита України. Збільшення кількості послуг, що надаються, залучення нових клієнтів;
-    зростання компетентності персоналу для покращення послуг, що надаються товариством своїм клієнтам.
З метою реалізації зазначеної стратегії Товариство:
-    розробляє обов’язки між персоналом у такий спосіб, щоб комерційні аспекти не превалювали над забезпеченням якості аудиторських послуг, які надаються;
-    застосовує систему стимулювання, яка заохочує персонал забезпечувати якість аудиторських послуг;
-    виділяє достатньо ресурсів для впровадження й підтримки системи контролю якості.

Під системою контролю якості ТОВ «Аудиторська фірмі «Аудит Сервіс Груп» розуміється сукупність методик, процедур і політики, прийнятих фірмою, аби отримати обґрунтовану впевненість в тому, що в процесі аудиторських перевірок, а також супутніх аудиторських послуг виконуються вимоги Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики, Закону України «Про аудиторську діяльність», положень Аудиторської палати України, а також інших нормативних документів, що регулюють аудиторську діяльність в Україні.
Основні принципи та процедури системи внутрішнього контролю якості ТОВ «Аудиторська фірмі «Аудит Сервіс Груп» систематизовані за елементами контролю якості:
1.    Відповідальність керівництва за організацію контролю якості на фірмі:
-    положення з контролю якості ТОВ «Аудиторська фірмі «Аудит Сервіс Груп»,
-    положення політики та процедур забезпечення незалежності та внутрішнього контролю якості послуг, наданих ТОВ «Аудиторська фірмі «Аудит Сервіс Груп»,
-    організаційна структура ТОВ «Аудиторська фірмі «Аудит Сервіс Груп»,
-    внутрішньофірмові професійні стандарти (положення),
-    посадові інструкції,
-    кадрова політика (програма щодо забезпечення персоналом і підтримки його кваліфікації),
-    наказ про затвердження вимог із дотримання принципів професійної етики аудиторів,
-    наказ про призначення особи, відповідальної за систему контролю якості,
-    положення про систему стимулювання (заохочення) підвищення якості.
2.    Етичні вимоги
      положення (внутрішньофірмовий стандарт) «Дотримання етичних    вимог ТОВ «Аудиторська фірмі «Аудит Сервіс Груп»
3.    Прийняття завдання та продовження співпраці з клієнтом, і виконання специфічних завдань:
-    положення (внутрішньофірмовий стандарт) «Попереднє знайомство з клієнтом»,
-    положення (внутрішньофірмовий стандарт) «Прийняття завдання, продовження співпраці з клієнтом та виконання конкретних завдань»,
-    анкети, що застосовуються для попереднього ознайомлення з клієнтом,
-    лист - зобов’язання аудитора.
4.    Людські ресурси:
-    правила внутрішнього трудового розпорядку,
-    наказ про затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку,
-    угода про проведення міжфірмових семінарів,
-    накази та Плани проведення міжфірмових семінарів для ознайомлення з МСА.
5.    Виконання завдання:
-    положення (внутрішньофірмовий стандарт) «Контроль якості під час виконання завдання»,
-    контрольні листи з оцінки ризику,
-    положення (внутрішньофірмовий стандарт) «Суттєвість при плануванні та проведенні аудиту»,
-    положення (внутрішньофірмовий стандарт) «Аудиторська документація»:
-    * Методика документування аудиту, затв. ТОВ «Аудиторська фірмі «Аудит Сервіс Груп» ,
-    положення (внутрішньофірмовий стандарт) «Планування»,
-    положення (внутрішньофірмовий стандарт) «Моніторинг відповідності політиці та процедур контролю якості»,
-    положення (внутрішньофірмовий стандарт) «Незалежність»,
-    положення (внутрішньофірмовий стандарт) «Зразки форматів аудиторських висновків»,
-    положення (внутрішньофірмовий стандарт) «Виконання завдання»,
-    положення (внутрішньофірмовий стандарт) «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності»,
-    положення (внутрішньофірмовий стандарт) «Аудиторські докази, зовнішні підтвердження»,
-    положення (внутрішньофірмовий стандарт) «Отримання аудиторських доказів за допомогою аналітичних процедур»,
-    положення (внутрішньофірмовий стандарт) «Аудиторська вибірка та застосування аудиторського судження»,

6. Моніторинг

-    положення (внутрішньофірмовий стандарт) «Моніторинг відповідності політиці та процедур контрою якості»,
-    накази про систему вжиття заходів за результати оцінки кожного із завершених завдань, про призначення та звільнення відповідального працівника з моніторингу,
-    програма здійснення моніторингу відповідності політики і процедур контролю якості,
-    звіт здійснення моніторингу відповідності політики і процедур контролю якості,
-    договір про виконання роботи,
-    лист – ознайомлення.

Претензії та скарги.
Усі отримані скарги стосовно наданих послуг беруться до уваги.

Я,  Марченко  Юлія  Володимирівна,  як  одноосібний  орган  управління Товариства  –  директор,  стверджую,  що  система  внутрішнього  контролю якості дієва та ефективна.

7.    Інформація про дату останньої зовнішньої перевірки системи контролю якості

У липні 2012 року ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ СЕРВІС ГРУП» успішно пройшла зовнішню перевірку системи контролю якості аудиторських послуг, яку проводить Аудиторська Палата України, та отримала Свідоцтво про відповідність системи контролю якості, рішення АПУ № 252/4 від 05.07.2012

У червні 2017 року ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ СЕРВІС ГРУП» успішно пройшла зовнішню перевірку системи контролю якості аудиторських послуг, яку проводить Аудиторська Палата України, та отримала Свідоцтво про відповідність системи контролю якості, рішення АПУ № 347/8 від 29.06.2017

8.    Перелік підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов`язкового аудиту в 2018 році

1.    ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "СПІЧ", код ЄДРПОУ 32123558
Але ці послуги були надані до 01.10.2018 р.

9.    Інформація про практики забезпечення незалежності, а також підтвердження проведення внутрішнього огляду дотримання незалежності

ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ СЕРВІС ГРУП» прийняла міжнародну політику із забезпечення незалежності, що основується на Кодексі етики Міжнародної федерації бухгалтерів.
Фірма розробила та запровадила внутрішньофірмові стандарти та політики, процедури контролю якості, що стосуються також етики та незалежності.
Незалежність вимагає:
•    незалежності думки, тобто такої спрямованості думок, яка дає можливість надати висновок без будь-якого впливу, що може ставити під загрозу професійне судження, та дозволяє діяти чесно з об'єктивністю та професійним скептицизмом;
•    незалежності поведінки, тобто уникнення фактів та обставин настільки значущих, що розсудлива та поінформована третя сторона, знаючи всю відповідну інформацію, в тому числі вжиті застережні заходи, обґрунтовано дійшла би висновку, що чесність, об'єктивність чи професійний скептицизм Фірми або члена групи з виконання завдання знаходяться під загрозою.

Внутрішньофірмові стандарти є доступними для всіх співробітників в електронному вигляді. Всі співробітники розуміють та зобов`язуються дотримуватися внутрішньофірмових стандартів у сфері незалежності.
 Дотримання керівництва з етики та незалежності перевіряється регулярно перед призначенням групи завдання.

Політика винагороди ключових партнерів.

Результати діяльності кожного ключового партнера оцінюються за його або її індивідуальною роллю, особистим вкладом в компанію та прихильністю стандартам. Винагорода ключових партнерів, складається з двох частин:
● щомісячна фіксована заробітна плата, яка відображає роль ключового партнера в компанії і його обов’язки;
● винагорода, яка відображає оцінку діяльності кожного ключового партнера за період.
Система оцінки результатів діяльності застосовується до всіх ключових партнерів з аудиту.

Політика ротації ключових партнерів

          ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ СЕРВІС ГРУП» забезпечує дотримання політики та процедур ротації ключових партнерів з аудиту та аудиторів, залучених до виконання завдання з обов`язкового аудиту.
         Ротація фахівців, що здійснюють аудит на одному об’єкті відбувається один раз на п`ять  років.

10.     Інформація про безперервне навчання аудиторів

      Залучення і відбір кадрів є однією з центральних функцій управління Фірмою, оскільки саме люди забезпечують ефективне використання будь-яких видів ресурсів, що є у розпорядженні Фірми, і саме від людей, зрештою залежать її  економічні показники і конкурентоспроможність.
     Для ефективного процесу відбору персоналу необхідні знання основних принципів і процедур, використовуваних при відборі кадрів. Від того, наскільки ефективно поставлена робота по відбору і оцінці персоналу, в значній мірі залежить якість людських ресурсів, їх вклад в досягнення цілей Фірми.
        Для отримання високої якості надання послуг ТОВ «Аудиторська фірма «Аудит Сервіс Груп» дотримується наступних заходів:
-    навчання і перепідготовка працівників;
-    розробка й удосконалення аудиторських нормативів;
-    самоконтроль;
-    розробка ефективної системи контролю якості всередині аудиторської фірми;
-    розробка системи стимулювання (заохочення та стягнення) працівників.
       Для досягнення якісного виконання аудиторського завдання керівництво фірми, охоплює та оцінює наступне:
-    роботу персоналу;
-    кваліфікацію;
-    компетентність;
-    можливість кар'єрного зростання;
-    оцінювання потреб персоналу.
      Для підвищення якості надання послуг фірма:

■  Забезпечує наявність інформаційних матеріалів доступних до будь якого з персоналу, особливо новачків, щодо професійних обов'язків та перспектив у аудиторській фірмі;
■  Заохочує участь працівників фірми у зовнішніх програмах професійного навчання, включаючи самостійне навчання;
■ Забезпечує персонал постійною професійною інформацією шляхом розповсюдження матеріалів загального характеру (інтересу) з питань обліку, аудиту, права, інформаційних технологій, тощо;
■ Своєчасно доводить до відома персоналу законодавчі вимоги які стосуються роботи фірми та роботи клієнтів фірми;
■  Забезпечує персонал інструкціями, що містять знання про політику та процедури фірми з технічних питань (наприклад, застосування МСА, внутрішньофірмових стандартів );
■   Створює та постійно поновлює на фірмі бібліотеку або інші інформаційні засоби, що містять професійну літературу або публікації фахівців для внутрішнього користування у фірмі.
■    Заохочує персонал з виконання вимог системи контролю якості на фірмі, внутрішньофірмових стандартів, етичних вимог, дотримання принципів незалежності, конфіденційності інформації та загальних вимог законодавства України.
■   Заохочує персонал з набуття знань у спеціалізованих сферах діяльності клієнтів фірми (промисловість, цінні папери, інформаційні технології, тощо)
    На кінець 2018 року три співробітника мають Диплом з Міжнародних стандартів фінансової звітності (DipFR)

11.     Інформація про доходи

Доходи від надання послуг з обов`язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес складають 40 тис. грн., це складає   8% від загального обсягу

Доходи від надання послуг з обов`язкового аудиту фінансової звітності інших юридичних осіб складає 448 тис. грн., що складає  92% від загального обсягу.

Доходи від надання дозволених неаудиторських послуг підприємствам, що становлять суспільний інтерес складає 0 грн., що складає 0 % від загального обсягу.

Доходи від надання неаудиторських послуг інших юридичних осіб  складають 121 тис. грн., це 100% від загального обсягу.

Доходи від надання інших аудиторських послуг, що становлять суспільний інтерес складають 0 грн., це складає   0% від загального обсягу.

Доходи від надання інших аудиторських послуг інших юридичних осіб  складають 1401 тис. грн., це 100% від загального обсягу.